ระบบบริการข้อมูลกลางภาครัฐ Big DATA

164

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

114

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 12 /7%
1.3. นร.21 - 40 17 /10%
1.4. นร.41 - 60 26 /16%
1.5. นร.61 - 80 23 /14%
1.6. นร.81 - 100 21 /13%
1.7. นร.101 - 120 15 /9%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

3

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

156

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

164

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง

1,511

ห้องเรียน
-20
ตาราง

19,986

นักเรียน
-695
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,558

-182
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,868

-380
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,560

-133
ตาราง

164

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
114
กลาง
48
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

6

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

3

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
  0 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ121 /74%
ปฐมวัย - ม.ต้น35 /21%
ประถมฯ8 /5%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 114 /70%
ขนาดกลาง 48 /29%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 114 /70%
ขนาดที่ 2 33 /20%
ขนาดที่ 3 11 /7%
ขนาดที่ 4 3 /2%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายวิเศษ พลอาจทัน
 • นายสุรพงค์ พรมนาม
 • นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา
 • นายเสกสรรค์ เขียวไกร
 • นางวชิรนุช พรหมภัทร์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางวชิรนุช พรหมภัทร์
 • นางกัญญาภัทร นาชัยนาค
 • นางสาวสุชญา สุริยะสาร
164 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์

57 โรงเรียน

ตาราง
กมลาไสย

35 โรงเรียน

ตาราง
ร่องคำ

9 โรงเรียน

ตาราง
สหัสขันธ์

31 โรงเรียน

ตาราง
สามชัย

17 โรงเรียน

ตาราง
ดอนจาน

15 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย

17 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาง

18 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย

17 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้าแดดสูงยาง

18 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่องคำ

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้า

16 โรงเรียน

ตาราง
99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
Version.2024.1.KAOPUNHOT